רעגיסטריר

פרייזן

באצאלט שכר לימוד

נעמט אראפ די PDF ווען איר זענט גענדיגט שיקט דאס מיט די אויסגעפילטע אינפארמאציע


You'll download a zip file of 3 PDFs:

  • #1 is the application form with your info as well as the child(ren)'s info
  • #2 contains the rules of our Mosdos; you'll need to sign both of these, and upload them in the next step
  • There is a 3rd PDF in which you can fill out your payment info; however, you can opt in to enter your card info online instead. If you choose to do so, you'll have to enter your payment info at the 3rd step of this form

נעמט אראפ