מרן הגאב"ד באזוכט אין שטוב פון האדמו"ר מדינוב אין קאסא גראנדע אזוי פרי ווי סיון תש"פ