ווייטערדיגע פארשריט מיטן בויען דעם נייעם גרויסן מקוה - חשון תשפ"ד