די אלטע בנין המקוה ווערט צונומען צו מאכן פלאץ ווייטער צו גיין מיט די בוי ארבעט אויפן גרויסן בנין המקוה